Общо събрание БОГОК 25.01.2020

ПОКАНА
от Управителния съвет на Сдружение “БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА” ЕИК 122083890
Управителният съвет на Сдружение „БОГОК“ свиква по своя инициатива Общо 
събрание със следния дневен ред:
1. Представяне на Отчетен доклад за 2019 година.
2. Приемане отчета за дейността на Сдружение „БОГОК“ за 2019 г.
3. Приемане на Календарен план за 2020 година.
4. Изключване на членове на Сдружение „БОГОК“.
5. Приемане на нов устав на Сдружение „БОГОК“.
6. Избор на нов УС на Сдружение „БОГОК“.
Събранието ще се проведе на 25.01.2020 г. от 13:00 ч. в общ. Елин Пелин, с. Нови Хан, 
ул. „Калоян“ No.3, Читалище „Иван Вазов“. При липса на кворум събранието ще се проведе на 
същото място и ден, при същия дневен ред от 14:30 ч.
гр. София Председател на УС: Камен Литов
дата: 21 декември 2019 г.

ПОКАНА

от Управителния съвет на Сдружение “БЪЛГАРСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ГЕРМАНСКИ ОВЧАРСКИ КУЧЕТА”

ЕИК 122083890

Управителният съвет на Сдружение „БОГОК“ свиква по своя инициатива Общо събрание със следния дневен ред:

1. Представяне на Отчетен доклад за 2019 година.

2. Приемане отчета за дейността на Сдружение „БОГОК“ за 2019 г.

3. Приемане на Календарен план за 2020 година.

4. Изключване на членове на Сдружение „БОГОК“.

5. Приемане на нов устав на Сдружение „БОГОК“.

6. Избор на нов УС на Сдружение „БОГОК“.

Събраниетоще се проведе на 25.01.2020 г. от 13:00 ч. в общ. Елин Пелин, с. Нови Хан, ул. „Калоян“ No.3, Читалище „Иван Вазов“.

При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място и ден, при същия дневен ред от 14:30 ч.гр. София

Председател на УС: Камен Литовдата: 21 декември 2019 г.Created by Arrakis Studio