IPO

БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКАНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ / БРФК/
FEDERACION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE / F.C.I./

ПРАВИЛНИЦИ НА СПОРТНАТА РАБОТНА КИНОЛОГИЯ

Съдържание:

Правилник за полагане на изпити и състезания с обучени кучета

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

П. УПРАЖНЕНИЯ ПО СЛЕДА
1. Общи положения
2. Оборудване за изпълнението
3. Поставяне, дължина, време на престояване на следата
4. Изпълнение, грешки, прекъсване
5. Изпит за следящо куче ИСК

III. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОСЛУШАНИЕ
1. Общи положения
2. Водене на ремък
3. Водене без ремък
4. "Седни" в ход с връщане на водача
5. "Легни" в ход с повикване обратно
6. "Легни" при бягане с повикване обратно
7. "Стой" в ход
8. "Стой" при бягане с повикване обратно
9. Прескачане през препятствие
10. Свободно донасяне на предмет
11. Донасяне на предмет през препятствие
12. Донасяне на предмет през "А" препятствие
13. Движение пред водача
14. Изпълнение на команда "Легни" със създаване на пречки
15. Схема на изпълнение на упражненията за послушание
1 б. Схема на воденето на кучето

IV. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОТБРАНА
1. Общи положения
2. Изпълнение на отбрана РИ-В
3. Изпълнение на отбрана ІРО-1
3. Изпълнение на отбрана ІРО-2
4. Изпълнение на отбрана ІРО-3

V. НАГЛЕДНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА

Правилник за организацията на конкурси, изпити и състезания на
обучени кучета

Правилник за работата на Комисията за спортна работна кинология
 
ПРАВИЛНИК ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ И СЪСТЕЗАНИЯ С ОБУЧЕНИ КУЧЕТА


Приет от Комисия на FCI за обучение на кучета, на среща във Фрауенсфелд, Швейцария, състояла се на 18 и 19.03.1989 год., с изменения и допълнения от 17.02.1994 год., прилаган от 01 януари 1995 год.

І.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Изпит по IP (интернационална програма) - IPO.
Препоръчваме на киноложките организации на страните членки да подкрепят и да приемат ИП. Съдийската работа трябва да бъде една и съща, според приетите насоки, във всички организации на страните членки. Организациите на страните членки самостоятелно и свободно провеждат:
а) отбрана с послушание
б) работа по следа.
В този случай не може да става дума за присъждане на САСIТ.

2. Изпит по ИП от трета степен.
Изпита по ИП от трета степен ІРО-3 с присъждане на САСІТ - препоръчваме на организациите на страните членки да провеждат изпити по ИП, след което да подадат молба до FCI за възможно организиране на състезание с присъждане на номинация САСIТ.
В случай на присъждане на номинация, за участие в състезанието е необходимо да се запишат и състезатели от други страни.
Организаторът е длъжен да осигури и участието на един чуждестранен съдия, а на изпита или срещата трябва да съдийстват най-малко двама съдии.            

3. Степени на изпита  
Според Правилника на БРФК и директивите на FCI, на територията на Република България обучението на спортните кучета се извършва по долу изброените степени:
Изпит на съпровождащо куче (КП-А)
Изпит на основното спортно обучение (РИ-Б)
Изпит по ИП първа степен (IРО-1)
Изпит по ИП втора степен (ІРО-2)
Изпит по ИП трета степен (ІРО-3)
Изпит за служебно следящо куче (ИСК).
Компетентен орган за полагане на изпитите по програмата КП-А и РИ-Б е Комисията за спортна работна кинология на БРФК.
Комисията е компетентен също и по тълкуването на указанията на FCI за провеждане на изпитите IРО-1, IРО-2 и IРО-3.

4. Минимална възраст на кучетата при отделните изпити
КП-А   - 12 месеца
РИ-Б  - 12 месеца
1РО-1         - 14 месеца
1РО-2         - 16 месеца
IРО-3         - 20 месеца
ИСК              - 20 месеца

5. Работна книжка.
Работната книжка, която се издава от БРФК е задължителна за всички участници в изпитите и е единственият документ, в който се вписват резултатите от положения изпит (изпити) и резултатите от състезанието. Всеки положен като пръв изпит по искане на водача или собственика може да се впише и в паспорта на кучето. Положеният изпит се потвърждава от подписа на съдията и печата на организаторите.
За участниците на изпита или състезанието, които са членове на други киноложки организации, резултатите от изпита се вписват в документ така, както е предвидено от организацията на страната членка.

6. Потвърждение на работния изпит
Организаторът на изпита е длъжен в разстояние на 10 дни от полагането на изпита на предаде в БРФК до Комисията  за Спортна работна кинология, пълно сведение за проведения изпит и резултатите. Всяка за пръв път положена степен на изпита организаторът е длъжен да отбележи в сведението. Въз основа на сведението   Комисияът публикува в Служебния бюлетин на БРФК списък на кучетата и степента на изпита, която е положило всяко куче. Ако куче, което е регистрирано в БРФК, положи изпит извън територията на действие на БРФК, собственикът е длъжен да представи пълната документация, от която се виждат всички отличителни данни. И този изпит се обявява в служебния бюлетин на БРФК. По този начин всеки положен за пръв път изпит става валиден едва след публикуването му в служебния бюлетин на БРФК.
От това изискване са освободени всички кучета, които полагат работния си изпит на едно от служебните състезания, които са организирани от БРФК или една от организациите на страните членки по програма на FCI.

7. Други изисквания
В един ден и с един съдия е възможно да се доведат на изпит най-много 10 кучета. Ако това число се надхвърли, е необходимо да се удължи изпита най-малко с половин ден или да се извика още един съдия.
В един изпитен срок (сесия) кучето може да се доведе само на една изпитна степен.
След положения изпит е възможно да се доведе кучето да полага по-висока степен след изтичането на шест седмици. В един и същи ден водачът не може да заяви участие в изпити на два различни клуба или дружества.
На изпит се довеждат само здрави кучета, което водачът доказва на организатора с редовно ветеринарно свидетелство, издадено преди не повече от един месец.
На изпит или състезание не се довеждат бременни женски. Да се следи да не се водят и женски, които се чифтосват. Ако се доведе женска, която се чифтосва, за нейното участие и евентуалното място в програмата решава съдията.
Агресивните и плахи кучета се отстраняват от съдията.

8. Брой на точките и оценяване
Във всяка област на работа по програмата ІРО-1, ІРО-2 и ІРО-3 на кучето се присъждат по 100 точки като максимален брой, така че най-големият сбор е 300 точки.
Знакът за обучено куче се присъжда, ако кучето е постигнало в област А и В най-малко 70 точки и в област С най-малко 80 точки. За изпит на съпровождащо куче се присъжда общо КП-А - 50 точки, а за РИ-Б 150 точки. Знакът на обучено куче се присъжда при КП-А, ако кучето е постигнало 35 точки или 70%.
При РИ-Б кучето трябва да постигне на всяка дисциплина 70 %, или дисциплина А - 35 точки, дисциплина В - 35 точки и дисциплина С – 35 точки.
Ако са изпълнени горепосочените условия, присъждаме следните оценки:

ИЗПИТ А и В се оценяват в проценти:
0-69% - отрицателно
70-100 % - положително

ИЗПИТ ІРО-1, ІРО-2, ІРО-3
   0-109 недостатъчно
  110-219 -незадоволително
  220-239 задоволително
  240-269 добър
  270-285 много добър
  286-300 отличен

ИЗПИТ СЛЕДЕНЕ (100 точки)
  0-69 недостатъчно
   70-79 задоволително
  80-89 добър
  90-95 много добър
  96-100 отличен

9. Поведение на участника в изпита и състезанието.
В началото на изпълнението всеки участник трябва да се яви при повикване в спортна готовност, със завързано или свободно седящо до крак куче и да представи себе си и кучето на съдията.
Преди началото на изпита или състезанието трябва да се предадат но ръководителя на състезанието работната книжка, документ за заявено участие и документ за здравословното състояние на кучето. Ако организаторът е поставил като изискване членство в отделно дружество или обединение, е необходимо да се покаже валидна членска книжка.
Всеки участник трябва без възражения да приеме разпорежданията на организатора и решенията на съдията или съдиите. Кучето трябва да има коректно спортно поведение, а ако някой участник преднамерено нарушава правилата, съдията го изключва от по-нататъшното състезание. Решението на съдията или съдиите е окончателно, без възможност за обжалване.
Произнасянето на заповедите е позволено да бъде на родния език на водача.
На изпити и състезания можем да водим кучета само с метална огърлица, която не е поставена на затягане.
Не се разрешава използването на кожени, платнени, бодливи и други огърлици.
Водачът няма право да помага на кучето по време на изпълнение на упражненията със завъртане на тялото, помръдване, преместване, визуална заповед и движения от всякакъв вид. За такива действия се отнемат точки.
Позволява се водачът да похвали кучето само веднъж след завършването на всяко упражнение.

10. Водене на кучето до десен крак.
Водачи, които имат някакъв физически недостатък и не могат да водят кучето си до левия си крак, могат да го водят до десния си крак.
В този случай аналогично важат разпоредбите на този Правилник относно воденето до ляв крак - за водене до десен крак.

11. Задачи на ръководителя на изявата.
Определеният от организатора ръководител на изявата преди изпита трябва да представи на съдята всички необходими документи, че състезанието може да се проведе (съгласие на органите на реда, на ветеринарната инспекция, съгласие на Комисията, ако изпитът е извън сроковете, утвърдени от календара).
На съдията и стажант-съдията трябва да се дадат попълнени таблици за нанасяне на оценките.
За верността на данните в таблиците за оценяване отговаря ръководителят на изявата. По поръчение на организатора, ръководителят на изявата трябва да подсигури подходящи терени за следата и да подготви необходимия брой специално обучени хора за полагане на следите.
Трябва да осигури достатъчно голям терен за провеждане на упражнението по послушание и отбрана, един или двама подготвени маркиранти в защитно облекло, както и необходимите съоръжения за упражненията.
Трябва също така да осигури най-малко четири лица, които образуват група.
Ръководителят на състезанието трябва да осигури безпрепятствено протичане на изявата и през цялото време на състезанието трябва да бъде на разположение на съдията.

ІI. УПРАЖНЕНИЯ ПО СЛЕДА
1. Общи положения
Упражнениято по следа се изпълняват на "студена следа", положена от 20 минути до 3 часа по-рано. В зависимост от вида на изпита се определя дължината на линията за следене, броят на завоите, броят, видът и големината на предметите.
Преди изпълнението на упражнението водачът с подготвеното куче регистрира себе си и кучето си при съдията. При запитване на съдията, посочва дали кучето ще означи или ще апортира предметите по следата. Предметите кучето означава като седне, легне или остане да стои до предмета. Не е грешка, ако кучето отбелязва всеки предмет по различен начин.
Грешка е, ако кучето един предмет означи, а друг апортира.
В такъв случай се отнемат точки за предмета, който кучето е отбелязало по различен начин в сравнение с даденото изявление на водача.
По време на отработването на следата е позволено от време на време да се похвали кучето.
Упражнението завършва с обаждането на водача и показването на предмета, който кучето е намерило. Организаторът на изпита или състезанието трябва да се стреми, доколкото това е възможно, всички изпълнители в една и съща степен на състезание да имат приблизително еднакви условия.
При оценяването на изпълнението на следата, предимство се дава на кучета, които работят с нисък нос, равномерно темпо, изострено внимание, прецизно и не са потиснати.

2. Оборудване за изпълнението
- връв с дължина 10 метра
- хамут или метална огърлица
- плочка за означаване началото на следата
- предмет за търсене
Оборудването за изпълнение по  следата се контролира непосредствено преди началото на работата по следата от съдията или по дадени от него пълномощия проверката се извършва от водача по следа или съдия-стажант.
С оглед на вида на използваното оборудване упражненията по следа се извършват:
- свободно, без използване на 10-метрова връв
- с използване на 10-метрова връв.
Плочката за означаване началото на следата по правило е изработена от метал и е боядисана така, че да се вижда и разпознава лесно.
Намира се от лявата страна на началото на следата, забодена в земята. Ако водачът смята, че плочката може да влияе лошо върху изработването на следата от неговото куче, може да отстрани плочката непосредствено преди изработването на следата.
На плочката е записан стартовият номер, който отговаря на номера, с който е означен предметът по следата.
Предметите за следата са съобразени със степента на изпита, а общата им характеристика е следната: Големината на предметите трябва да отговаря на определената, а материалът, от който са изработени, е за всекидневна употреба. Не е позволено да се използват проблясващи предмети, предмети с интензивна миризма, ароматизирани торбички, топки, играчки и накрая предмети, които с цвета си рязко се различават от обкръжението.
Времето за държане на предмета от следополагача зависи от степента на изпита, който се полага. Също в зависимост от степента на изпита е различно позволеното време за изработването на следата.
Полагащ следата в зависимост от степента на изпита е самият водач или някое друго лице, определено от ръководителя на изяввата.

3. Поставяне, дължина, време на престояване на следата
Предмет Време (минути)
Изпит брой размери
(см) държане
на предм. миним.
прест.
на след. израб. на
след. полагащ
следата
РИ-Б 1 15х5х2 15 20 15 водачът
IРО-1 2 15х5х2 15 20 15 водачът
IРО-2 2 15х5х2 30 30 15 следополагач
IРО-3 3 * 10х3х1 30 60 20 следополагач
* При изпити за трета степен на IРО-3 предметите могат да бъдат от различен материал.

4. Изпълнение, грешки, прекъсване
РИ-Б, дисциплина "А": СЛЕДА
стойност - 50 точки
стойност на търсенето - 40 точки
стойност на предмета 10 точки
позволена заповед - "Търси!"
Поставяне на следата:
Следата полага водачът на дължина от 180 до 200 крачки, в две приблизително равни линии и един завой под прав ъгъл на ляво или на дясно.
Предметът се намира при водача най-малко 15 минути и се слага на края на следата.
Водачът идва до началното положение, така че плочката за означаване на началото на следата да му се намира от лявата страна, на разстояние да 0,5 м.
Стои на място до една минута и по знак на съдията или водача по следата тръгва по права линия с нормални крачки.
По знак на съдията или водача по следа завива наляво или надясно, според направения инструктаж, и продължава ходенето с нормални крачки. По знак на съдията или водача по следата да спусне предмета, с вдигане на ръка във въздуха показва предмета и го спуска на следата.
След две до три крачки диагонално се връща на мястото, откъдето е започнало полагането на следата. При това трябва да внимава да не наруши своята или евентуално чужда следа.
През всичкото това време кучето трябва да бъде скрито.
Изпълнение на следата:
Позволено е свободно изпълнение или на 10-метрова връв, не по-дълго от 20 минути. След регистрирането водачът довежда кучето до началото на следата, пуска го да поеме миризмата и издава заповед "търси". 
Водачът остава на място и оставя връвта бавно да се плъзга по ръката му. Накрая хваща връвта, вдига ръка с връвта във въздуха и следи кучето. Ако упражнението се провежда свободно, водачът започва да следи кучето, след като то се е отдалечило на 10 метра разстояние (15-16 крачки) и през цялото време поддържа същата дистанция. Продължението на изпълнението е същото както и на връв. Когато кучето стигне до предмета, то трябва да го означи или апортира, без каквато и за е помощ от страна на водача.
Водачът се спира, спуска ремъка на земята и с нормална крачка тръгва към кучето, което е означило предмета. Взема предмета с ръка и с вдигане на ръка показва на съдията, че кучето е намерило предмета. Идва с кучето при съдията, показва предмета и отбелязва край на упражнението по следа.
Ако кучето апортира предмета, в момента, когато е стигнало до предмета, водачът се спира и без повикване кучето му донася предмета.
Предаването на предмета кучето може да върши в седящо или стоящо положение.

ОЦЕНЯВАНЕ
На всяка от линиите присъждаме по 10 точки, на завой 10 точки и на предмет 10 точки. (10 + 10 линии, 10 завой, 10 предмет).
Отнемане на точки:
2 точки отнемаме:
- при погрешно довеждане на кучето на следата
- леко криволичене по линията на следата
- обикаляне по завоя
- непрекъснато поощряване
- ако предметът падне при носенето
- неправилно отбелязване на предмета
- донасяне на предмет, който не е поставен от водача
- издаване на допълнителна заповед
- вземане в уста на предмета при означаването.
3 точки отнемаме:
- повторно довеждане на следата
- силно криволичене по линията на следата
- търсене предимно с висок нос
- ходене по нужда на следата
- ловене на мишки, къртици и др.
- изпълнение на упражнението със скъсяваща се от време на време връв
- следване на кучето на разстояние, по-малко от 10 м.
Точки за предмета (10) не присъждаме:
- когато кучето не е означило или донесло предмета
- когато кучето е означило предмета, а водачът е регистрирал пред съдията донасяне
- когато кучето е донесло предмета, а водачът е регистрирал пред съдията означаване
- когато водачът спира с връвта кучето пред предмета или дава заповед на кучето да извърши означаване на предмета
- когото водачът повиква или извършва движения, с които повиква кучето да донесе предмета.
Точки за завой (10) не присъждаме:
- ако кучето не е изработило самостоятелно завоя
- ако е извършило диагонален преход от линия на линия пет крачки преди завоя
- ако обикалянето около завоя е по-голямо от 5 метра
- ако водачът с ремъка влияе на изработването на завоя.
Точки за линия не присъждаме:
- ако кучето не е изработило самостоятелно линията
- ако премине цялата линия на следата с вдигнат нос
- ако отклонението от търсене при нормални атмосферни условия е по-голямо от 2 метра
- ако кучето тича по линията.
Прекъсване на изпълнението:
Оповестява го съдията със звуков сигнал в следните случаи:
- когато изтекат 20 минути, предвидени за изработване на следата
- когато кучето напусне линията на търсене повече от 10 метра
- ако водачът с подръпване на връвта влияе на кучето да не напусне линията на търсене повече от 10 метра
- в случай на неспортсменско поведение на водача
- прилагане на сила спрямо кучето от страна на водача
- в случай на агресивно поведение на кучето.

Упражнения по следа по интернационална програма
Първа степен ..................................................................(IРО-1)
IРО-1 дисциплина "А": СЛЕДА
стойност: 100 точки
стойност на търсенето: 80 точки
стойност на предмета: 20 (10 + 10)
позволена заповед: "Търси!"
 
Поставяне на следата:
На следа с дължина от 350 до 400 крачки водачът слага два предмета, които са били у него най-малко 20 минути преди началото на полагането на следата. Следата има три линии с приблизително еднаква дължина и два завоя под прав ъгъл.
С оглед на вида на терена водачът може да вземе решение за дължината на отделната линия. Първият предмет водачът слага по средата на линията между завоите, а втория предмет слага на края на третата линия.
Водачът идва до началната позиция, така че плочката за означаване на началото на следата да се намира от лявата му страна на разстояние от 0,5 м. Той остава на мястото си до една минута и по знак на съдията или водача по следата тръгва по права линия с нормална крачка. По знак на съдията завива под прав ъгъл на ляво или на дясно, според предварителния инструктаж, и продължава движението в права линия.
След знака на съдията или водача по следата да сложи предмета, водачът с вдигане на ръка във въздуха показва предмета, без да спира го поставя на следата и продължава движението с нормална крачка. При следващия знак отново извършва завой под прав ъгъл и продължава ходенето по права линия с нормална крачка. По знак на съдията полага втория предмет по начина, описан при първия предмет.
С тези действия следата е положена и водачът се връща в изходното си положение или където му определи съдията или водачът на следата. При връщането си водачът трябва да следи указанията по кой път трябва да се движи, за да не наруши собствената или чужда следа.
През цялото това време кучето трябва да бъде скрито.

Изпълнение на следата:
Позволено е свободно изпълнение или на 10-метрова връв не по-дълго от 15 минути. След извършеното регистриране водачът довежда кучето в началото на следата, оставя го да поеме миризмата и издава заповед "Търси".
Водачът остава на място и оставя връвта бавно да се плъзга през ръката, му. Накрая хваща връвта, вдига във въздуха ръка с връвта и следва кучето. Ако упражнението се извършва свободно, водачът започва да следва кучето, след като то се отдалечи на 12-14 крачки и през цялото време следва кучето на едно и също разстояние. По-нататък изпълнението е същото, както на връв.
Когато кучето стигне до предмета, то трябва да го означи или апортира без помощта на водача. Когато кучето означи предмета, водачът спуска лентата на земята и с нормална крачка се приближава до кучето. Вдига предмета и с вдигане на ръка във въздуха го показва на съдията.  Слага предмета в джоб и издава заповед на кучето да продължи търсенето. Водачът остава наместо и процедурата е същата, както в началото на изпълнението на упражнението.
При втория предмет се повтаря същата процедура, както и при първия. Ако кучето апортира предметите, водачът оставя на място след спускане на лентата, а кучето трябва да донесе предмета на водача. Кучето може да предаде предметите в седящо или стоящо положение. Не е грешка, ако един предмет кучето предаде в седящо, а другия в стоящо положение. Когато водачът вземе предмета и го покаже на съдията с вдигане на ръка, той отвежда кучето до мястото, където е взело предмета и го насочва към по-нататъшно търсене. Самият водач остава на място, а процедурата е същата, като и в началото на изпълнението.
След означения или апортиран последен предмет, водачът и кучето се приближават към съдията, заемат основно положение и след като водачът покаже предметите от следата, се оповестява край на упражнението.
Оценяване:
За всяка от линиите присъждаме по 20 точки, за завой 10 точки и за предмет по 10 точки (3х20 за линии, 2х10 за завои и 2х10 за предмети).
Отнемане на точки:
до 4 точки отнемаме:
- при погрешно довеждане на кучето на следата
- криволичене по линията на следата
- обикаляне по завоите
- непрекъснато поощряване
- ако кучето изпусне предмета при апортиране
- ако кучето взема в уста предмета, който означава
- издаване на допълнителни заповеди
4 точки отнемаме:
- ако кучето означи предмет, който не е сложен от водача
- ако кучето апортира предмет, който не е поставен от водача
до 8 точки отнемаме:
- повтаряне на старта
- силно криволичене по линията на следата
- търсене предимно с висок нос
- ходене по нужда на следата
- ловене на мишки, къртици и др.
- забързан ход по следата
- извършване упражнението на скъсена връв.
Точки за предмет (2х10) не присъждаме:
- когато кучето не е означило или донесло предмета
- когато кучето е означило предмета, а водачът е регистрирал при съдията донасяне
- когато кучето е донесло предмета, а водачът е регистрирал при съдията означаване
- когато водачът спира с връвта кучето при предмета или дава
заповед на кучето да извърши означаване на предмета
- когато водачът повиква кучето или извършва движения, с които
повиква кучето да донесе предмета.
Точки за завой (2х10) не присъждаме:
- ако кучето не е изработило самостоятелно завоя
- ако е извършило диагонален преход от линия на линия
- ако обикалянето около завоя е по-голямо от два метра
- ако водачът влияе с ремъка върху изработването на завоя.
Точки за линия (3х20) не присъждаме:
- ако кучето не е изработило самостоятелно линията
- ако премине цялата линия на следата с вдигнат нос
- ако отклоняването от търсене при нормални атмосферни условия е
по-голямо от два метра
- ако кучето тича по линията на следата.
Прекъсване на изпълнението:
Оповестява го съдията със звуков сигнал, след като:
- при изтичане на 15 минути, предвидени за изработване на следата
- ако кучето напусне линията на търсене повече от 10 метра
- ако с подръпване на връвта водачът влияе на кучето да не напуска линията на търсене повече от 10 метра
- в случай на неспортсменско поведение на водача
- прилагане на сила спрямо кучето от страна на водача
- в случай на агресивно поведение на кучето.
На кучето се присъжда полагащият се и завоюван брой точки до момента, когато съдията е огласил прекъсване на изпълнението на упражнението по следа.

Упражнения по следа по интернационална програма
Втора степен ..........................................................(ІРО-2)
ІРО-2 дисциплина "А": СЛЕДА
стойност: 100 точки
стойност на търсенето: 80 точки
стойност на предмета: 20 (10 + 10)
позволена заповед: "Търси!"
Поставяне на следата:
Процедурата при поставянето на следата е аналогична на описаната за изпита първа степен ИП ІРО-1 и се прилага и при ИП ІРО-2.
На следа, дълга приблизително 600 крачки, странично лице - следополагач - слага на кучето два предмета, които са били в джоба на следополагача най-малко 30 минути преди началото на поставянето на следата.
Следата има три линии с приблизително еднаква дължина и два завоя под прав ъгъл. С оглед на вида на терена съдията взема решение за дължината на отделната линия. Първия предмет следополагачът слага на средата на линията между завоите, а втория предмет слага в края на третата линия.
Изпълнение на следата:
Процедурата на изпълнение на следата е аналогична на процедурата, описана за изпита първа степен ИП ІРО-1.
Оценяване:
За всяка от линиите присъждаме по 20 точки, на завой - 10 точки, на предметите по 10 точки (3х20 линии, 2х10 завои, 2х10 предмети).
Отнемане на точки:
До 4 точки отнемаме:
- при погрешно довеждане на кучето на следата
- криволичене по линията на следата
- обикаляне по завоите
- непрекъснато поощряване
- ако кучето изпусне предмета при апортиране
- ако кучето взема в уста предмета, който означава
- издаване на допълнителни заповеди.
4 точки отнемаме:
- ако кучето означи предмет, който не е сложен от следополагача
- ако кучето апортира предмет, който не е сложен от следополагача
До 8 точки отнемаме:
- повтаряне на старта
- силно криволичене по линията на следата
- търсене с предимно висок нос
- ходене по нужда на следата
- ловене на мишки, къртици и др.
- забързан ход по следата
- извършване на упражнението на скъсена връв.
Точки за предмет (2х10) не присъждаме:
- когато кучето не е означило или донесло предмета
- когато кучето е означило предмета, а водачът, е регистрирал апортиране
- когато кучето е апортирало предмета, а водачът е регистрирал означаване
- когато водачът спира кучето с връвта или му дава заповед да означи предмета
- когато водачът повиква кучето или извършва движения, с които повиква кучето да донесе предмета.
Точки за завой (2х10) не присъждаме:
- ако кучето не е изработило самостоятелно завоя
- ако е извършило диагонален преход от линия на линия
- ако обикалянето около завоя е по-голямо от два метра
- ако водачът с ремъка влияе на изработването на завоя.
Точки за линия (3х20) не присъждаме:
- ако кучето не е изработило линията самостоятелно
- ако премине цялата линия на следата с вдигнат нос
- ако отклонението от търсенето при нормални атмосферни условия е по-голямо от два метра
- ако кучето тича по линията на следата.
Прекъсване на изпълнението:
Оповестява го съдията със звуков сигнал, след като:
- изтекат 15 минути, предвидени за изработване на следата
- ако кучето напусне линията на търсене повече от 10 метра
- ако с подръпване на връвта водачът влияе на кучето да не напуска линията на търсене повече от 10 метра
- в случай на неспортсменско поведение на водача
- прилагане на сила спрямо кучето от страна на водача
- в случай на агресивно поведение на кучето.
На кучето се присъжда полагащият се и завоюван брой точки до момента, когато съдията е оповестил прекъсване на изпълнението на упражнението по следа.

Упражнения по следа по интернационална програма
Трета степен...........................................................(ІРО-3)
ІРО-3 дисциплина "А": СЛЕДА
стойност: 100 точки
стойност на търсенето: 80 точки
стойност на предмета: 20 точки (7+7+6)
позволена заповед: "Търси!".
Поставяне на следата:
Процедурата при поставянето на следата е аналогична на процедурата, описана за изпит първа степен ИП ІРО-1 и се прилага и при ИП ІРО-3.
На следа с дължина 800 крачки, с 4 завоя под прав ъгъл и пет линии, непознато за кучето лице (следополагач) полага три предмета, които са били в джоба на следополагача най-малко 30 минути.
Дължините на линиите определя съдията с оглед на възможностите, които дава теренът, върху който се провеждат упражненията.
Първия предмет следополагачът поставя на следата след преминати приблизително 100 крачки. Втория предмет полага на втората половина на втората линия или на първата половина на третата линия.
Третия предмет поставя в края на следата, на края на петата линия.
Изпълнение на следата:
Процедурата на изпълнение на следата е аналогична на процедурата, описана при изпита първа степен ИП ІРО-1, само че водачът след втория предмет продължава търсенето до третия предмет, където завършва упражнението.
Оценяване:
За първата и втората линия присъждаме по 11 точки на всяка, а за третата, четвъртата и петата линия присъждаме по 10 точки. Всеки от завоите точкуваме по 7 точки. На първия и втория предмет присъждаме по 7 точки, а на третия предмет 6 точки. (11 + 11 + 10+ 10+ 10 за линии, 7+ 7+7+7 за завои, 7 + 7 + 6 за предмети).
Отнемане на точки:
Изцяло се прилагат указанията за отнемане на точки, изброени при ІРО-2.
Прекъсване на изпълнението:
Изброените указания при ІРО-2 изцяло се прилагат и при тази степен на изпита.

5. Водач по следата
Водачът по следата е личност, която със своя личен опит  в работата по следа помага на ръководителя и организатора в безупречната организация и провеждане на упражнението по следа.
Своята дейност и пълномощия той договаря със съдията, така че състезанието да премине при най-голяма безопасност за състезателите и кучетата.
Задълженията на водача по следата са:
- преди състезанието да прегледа терените
- да определи достатъчно разстояние от следа до следа
- заедно със съдията да определи формата на следата с оглед на вида на терена
- да се срещне със следополагачите и да се договори с тях за начина на работа 
- да организира охраната на поставената следа
- да извърши качествен подбор на предметите за следата с оглед на времето
- да съгласува номерата на предметите и стартовите плочки
- да надзирава полагането на следата от страна на следополагачите
- да потвърди скицата на поставената следа, получена от следополагача.

6. Изпит за следящо куче ИСК
стойност: 100 точки
стойност на търсенето: 72 точки
стойност на предметите: 28 точки (7+7+7+7)
позволена заповед: "Търси!"
Кучето трябва да покаже увереност на следа, дълга около 1500 крачки, върху която непознато за кучето лице слага 4 различни предмета. Предметите са били в джоба на следополагача най-малко половин час преди началото на поставянето на следата. Следата има 6 завоя и 7 линии, които са най-малко три пъти кръстосани. Следата трябва да е престояла минимум 3 часа.
Поставяне на следата:
Съдията връчва на следополагач, когото кучето не познава, скица на терена, върху която е означен пътят на следата и са показани характерните точки на терена (стъбло, къща, ограда, стълб и т.н.).
Предметите, които са предмети от всекидневната употреба и не са по-големи от портфейл, следополагачът показва най-напред на съдията и ги обозначава. Изходната точка следополагачът трябва да утъпче добре във форма на триъгълник или квадрат, чиято страна не е по-дълга от един метър. Той остава на това място около една минута и тръгва с нормална крачка по права линия.
Първия предмет следополагачът поставя най-малко на 250 метра от изходната позиция, втория и третия предмет поставя на неравни разстояния, а четвъртия и последен предмет поставя на края на следата.
Предметите не бива да се поставят на завои или в непосредствена близост до тях. Следополагачът трябва да се стреми да поставя предметите задължително на следата, а не до следата. Цялата дължина на следата трябва да преминава през три вида почва и трябва да има объркващи следи.
Объркващите следи полага друг следополагач от място, което съдията определи.
Лъжливата следа трябва да има всички характеристики на истинска следа и трябва да пресича истинската следа на три места. Лъжливата следа се поставя 30 минути след истинската следа.
Изпълнение на следата:
С кучето, готово за изпълнение на изпита по следа, водачът представя себе си и него пред съдията и съобщава дали кучето ще означава предметите или ще ги апортира.
Изпълнението може да бъде свободно, на 10-метрова връв, на хамут или на огърлица.
Водачът довежда кучето на утъпканото място и го пуска да поеме колкото може по-добре миризмата. Когато кучето е поело миризмата и е тръгнало по линията на следата, водачът остава на място, докато 10-метровата връв не се измъкне до края.
Ако изпитът се полага със свободно следене, водачът стои на място докато кучето не се отдалечи на разстояние от 15 крачки. Сред това започва да следва кучето. Когато кучето стигне до първия предмет и го означи, водачът спуска 10-метровата връв на земята, приближава до кучето и с вдигане на предмета в ръка го показва на съдията.
Ако кучето апортира предмета, процедурата е същата, само че водачът остава на място, а кучето донася предмета. Кучето може да предаде предмета в стоящо или седящо положение. След вземането на предмета и показването му на съдията, водачът довежда кучето до мястото, където кучето е намерило предмета и дава заповед за продължаване на изпълнението на упражнението.
Тази процедура се повтаря при всички останали предмети.
Изпитът по следа завършва с обявяването на края му от страна на водача след четвъртия предмет.
Кучето е положило изпита, ако е събрало най-малко 70 точки.
Оценяване:
седем линии по 6 точки ..................    42 точки
шест завоя по 5 точки .....................    30 точки
четири предмета по 7 точки ..........   28 точки
Общо: ...................................................    100 точки
Отнемане на точки:
Точки за предмет не присъждаме, ако кучето не е намерило предмета и ако водачът е регистрирал означаване на предмета, а кучето го е апортирало и  братното. Не присъждаме точки за предмет също така ако водачът с ремък или с някое друго движение е влиял на кучето да означи или апортира предмета.
4 точки отнемаме:
- ако кучето означи или апортира предмет, който не е сложен от следополагача
- ако се повтаря стартът
- за криволичене по следата
- обикаляне по завоите
- ходене по нужда на следата
- ловене на мишки, къртици и др. по следата.
Кучето получава всички точки само ако е търсило без грешка, уверено, с нисък нос, равномерно темпо, прецизно и не е било потиснато.
Условието за участие в изпита по следене е да е положен изпита първа степен по ИП ІРО-1.

III. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПОСЛУШАНИЕ
дисциплина "В"

1. Общи положения. Според международната програма (ИП) отделните упражнения присъстват във всички категории на изпита, затова няма да ги изброяваме при всяка категория. В този преглед всяко упражнение е детайлно описано и са отбелязани възможните грешки. Заедно с названието на упражнението се посочва и степента на изпита, при който се прилага описаното упражнение.
Посочените заповеди (до крака, тук, седни, стой и т.н.), които са посочени в Правилника, служат единствено за поясняване на същността на упражнението и в никакъв случай не означават, че упражнението трябва да се прилага в дадената форма.
Ако съществуват определени разлики при отделните степени, то това е посочено като е указана степента на изпита, която се прилага.
Упражненията, при които кучето е на ремък, се изпълняват така, че ремъкът е свободно прехвърлен през лявата ръка. Огърлицата на кучето не бива да бъде закопчана на затягане.
В края на това указание, в отделно приложение се дава съдържанието на всички упражнения със стойността на оценките според степените на изпита.
Дисциплината послушание започва с представянето от водача на себе си и на своето куче пред съдията и със заемането на основно положение. Упражнението започва при знак на съдията, а всички останали действия (обръщания,  спиране,  промяна на  бързината)  водачът  извършва самостоятелно.
Всяко упражнение за послушание започва от изходната позиция, освен при упражнения, които се провеждат като част от продължението при ІРО-3.
На водача се позволява да похвали кучето след всяко извършено упражнение, но не се позволява даването на храна или хвърлянето на играчки или други подобни с цел награда. Похвалата се изказва с думи и с кратко потупване на кучето.
Допуска се даването на еднократна заповед, която трябва да бъде кратка, ясна и достатъчно високо изречена за кучето. Даването на допълнителни заповеди не е позволено и същите се санкционират от съдията.
Също така не е позволено даването на визуални заповеди, като същите се третират като допълнителни заповеди и се санкционират.
При изпълнението на определено упражнение не се позволява да се помага на кучето с движения на тялото, помръдвания или с каквато и да е мимика. В зависимост от степента на помощ съдията за определено упражнение може да присъди 0 точки.
При оценяването на изпълнението на всяко упражнение предимство се дава на кучетата, които изпълняват упражнението прецизно, съсредоточено, без напрежение, с видимо удоволствие и умерена бързина.
През цялото време на изпълнението на упражнението за послушание водачът трябва да има спортсменско поведение, да се движи със спортна крачка и да се отнася към кучето си крайно коректно. В случай на физическо насилие над кучето или опит за малтретиране на кучето по време, преди или след упражнението, той се наказва от съдията с изключване от по-нататъшно състезание. Организаторът е длъжен да подаде сведение против такъв водач в БРФК с цел откриване на дисциплинарна процедура.


2. Водене на ремък
Приложение и точки:
КП-А- 10 точки
РИ-В - 6 точки
IРО-1 -15 точки
IРО-2 -10 точки.
Позволена заповед: "До крака!"
От основно положение при заповед на водача (до крака, тук или др.) водачът и кучето тръгват с нормална крачка по права линия на разстояние около 50 крачки. Без да се спират или да променят ритъма на движение, те извършват полукръг на ляво и продължават, без да спират ходенето, със същия ритъм около 15 крачки.
Водачът издава заповед (до крака, тук) и с кучето следващите 10-ина крачки прави бягаща крачка. Без видими междинни крачки, но с нова заповед (до крака, тук) водачът и кучето преминават към изпълнение на бавна крачка също по продължение на 10-ина крачки.
След преминаването на десетина бавни крачки, водачът издава заповед (до крака, тук и под.) и продължава с нормална крачка да върви до изходната позиция. Там водачът и кучето без спиране завиват надясно и продължават ходенето с нормална крачка през следващите 20-ина крачки. Следва отново завиване надясно, нормално ходене през следващите 30-ина метра, полукръг наляво и ходене около 15-ина крачки, когато водачът спира, а кучето сяда плътно до краха на водача и двамата заемат основно положение. След заповед на водача (до крака, тук и под.) продължават през следващите 15-ина крачки с нормално ходене и правят завой наляво, насочвайки се към изходната позиция. Без да се спират на изходната позиция, водачът и кучето преминават през група хора и след 5-6 крачки правят полукръг наляво. Връщат се през групата хора, в която се спират и заемат основно положение. Като завършек на движението и след успокояването на хората в групата, водачът издава заповед (до крака, тук), двамата с кучето излизат от групата и тръгват към изходната позиция.
Упражнението е завършено с излизането от групата хора и на водача е позволено да похвали кучето.
По време на цялото упражнение кучето трябва да следва водача с плешката до крака му, не бива да върви напред, нито да изостава, да се обляга или да се отдалечава от водача. През цялото време ремъкът е свободно отпуснат и с него не е позволено да се влияе върху изпълнението на цялото упражнение или на части от него.
Еднократно произнасяне на заповед е позволено само при промяна на ритъма на ходене.
Грешки при изпълнението:
- ако водачът не се представи пред съдията по съответния начин
- изработване на схемата в съкратени дължини
- непознаване на схемата за изпълнение на упражнението
- използване на ремъка с цел корекция
- даване на допълнителни заповеди
- бавно изпълнение на упражнението
- изоставане или движение на кучето пред водача
Прекъсване на изпълнението:
- ако кучето напусне терена за упражнения
- ако кучето не се върне при водача след третото повикване на КП-А и РИ-Б, второто повикване на IРО-1 и първото повикване на IРО-2
- ако кучето не е под контрола на водача.

3. Водене без ремък
Приложение и точки:
КП-А- 12 точки
РИ-Б - 8 точки
IРО-1 - 20 точки
IРО-2 - 15 точки
IРО-3- 10 точки
Позволена заповед: До крака!
Упражнението започва, като водачът и кучето от началното положение тръгнат към групата хора и след излизането от групата хора изпълнят остатъка от упражнението изцяло както е описано при упражнението водене на ремък.
Грешки при изпълнението:
- ако водачът не се представи пред съдията по съответния начин
- изработване на схемата в съкратени дължини
- непознаване на схемата за изпълнение на упражнението
- даване на допълнителни заповеди
- подръпване на кучето с ръка с цел корекция
- бавно обръщане и сядане
- изоставане или движение на кучето пред водача.
Прекъсване на изпълнението:
- ако кучето напусне терена за упражнения
- ако кучето напусне водача и не се върне на третото повикване на водача при КП-А и РИ-Б, на второто повикване при IРО-1, на първото повикване при IРО-2 и IРО-3.
- при изразена агресивност на кучето
- ако кучето не е под контрола на водача
- ако кучето показва плахост при проверка при изстрел.
Проверка при изстрел:
Прави се при РИ-Б в момента на изпълнение на упражнението водене на ремък след изминатите 15-ина крачки на първата линия и при упражнението изпълнение на команда "Легни" с пречене.
При IРО-1, IРО-2 и IРО-3 проверката се върши при воденето без ремък, също на първата линия след 15-ина крачки ходене, и при упражнението изпълнение на команда "Легни" с пречене.
Стреля се от стартов пистолет калибър 6-9 мм, с два изстрела в разстояние на 5 секунди, от разстояние 20 крачки.
По време на изстрела кучето трябва да остане спокойно. Ако покаже плахост се изключва от по-нататьшното състезание, а евентуална проявена агресивност е условна грешка и кучето продължава състезанието.
При необходимост съдията може да търси допълнителна проверка.
Група от хора:
Състои се най-малко от 4, по възможност непознати за кучето лица. Те се разполагат Върху терена на определеното за това място и заемат положение така, че затварят квадрат с разстояние около 2 метра от човек до човек. По време на движението на водача и кучето през групата стоят спокойно, без провокиращи за кучето движения или гласни заплахи. В момента, когато кучето и водачът се спрат в средата на групата, те извършват кръгово движение около кучето и водача с най-малко две места.
След това се успокояват и водачът с кучето напуска групата. Преди началото на състезанието съдията уточнява с ръководителя на изявата или помощника упражненията за послушание и работата на групата.

4. "Седни" в ход с връщане на водача
Приложение и точки:
КП-А - 8 точки
РИ-Б –6 точки
IРО-1 -10 точки
IРО-2 - 5 точки
IРО-3 –5 точки
Позволена заповед: "До крака, "Седни !”.
При знак на съдията от основно положение след заповед (До крака!,  Тук! и под.) Водачът и свободно ходещото куче тръгват напред по права линия.
След като изминат най-малко 10 крачки, водачът дава заповед на кучето да седне, а той, без да се бави или оглежда, продължава с нормална крачка да върви следващите 30-ина крачки. Водачът се спира за 3-4 сек, обърнат с гръб към кучето, обръща се на място и след 3-4 секунди наблюдаване на кучето се връща с нормална крачка, заобикаля кучето и заема основно положение.
Грешки при изпълнението:
- ако кучето легне или остане да стои, се отнемат:
2 точки за ISР-A и РИ-Б
най-малко 5 точки при IРО-1
наи-малко 3 точки при IРО-2
най-малко 3 точки при IРО-3

5. "Легни!" с обратно повикване
Приложение и точки:
КП-А -12 точки
РИ-Б - 8 точки
IРО-1- 10 точки
IРО- 2 -10 точки
Позволени заповеди: "До крака!”, "Легни!", "Ела!”
От основно положение след заповед (До крака!, Тук! и под.) водачът тръгва напред по права линия със свободно ходещото до крак куче.
След като изминат най-малко 10 крачки, по заповед на водача кучето трябва веднага да легне, без да прави допълнителни крачки.
Без да се спира, бави или оглежда, водачът продължава с нормална крачка да върви следващите 30-ина крачки. Спира за 3-4 секунди, обръща се към кучето и след знак: на съдията с еднократно повикване извиква кучето. От легнало положение с видимо удоволствие кучето трябва бързо да дотича и да заеме седящо положение непосредствено пред водача.
След произнесена заповед (До крака!, Тук! или подобно) кучето бързо трябва да заеме основно положение до левия крак на водача.
Грешки при изпълнението:
- Ако кучето седне или остане да стои, а остатъка от упражнението изпълни коректно, се отнемат:
при КП-A- от 1 до най-много 3 точки
при РИ-Б -1 до най-много 3 точки
при IРО-1 -1 до най-много 5 точки
при IРО-2 - до 5 точки.

6. "Легни'" при бегом с обратно повикване
Приложение и точки:
IРО-3 -10 точки
Позволени заповеди: "До крака", "Легни", "Ела".
Водачът и кучето тръгват от основно положение с нормална крачка по права линия на разстояние най-малко 10 крачки. След това след заповед (До крака!, Тук! и подобно) преминават към бягаща крачка най-малко 10 крачки, когато водачът издава на кучето заповед да легне. Самият водач продължава бягането още 30-ина крачки и спира. След 3-4 секунди водачът се обръща и по знак на съдията повиква кучето с еднократна заповед.
От лежащо положение кучето с видимо удоволствие и бързо трябва да дотича и да седне непосредствено пред водача.
След произнесена заповед кучето веднага трябва да заеме основно положение до левия крак на водача.
- ако кучето легне или седне, а остатъка от упражнението изпълни коректно, се отнемат до 5 точки.
Грешки при изпълнението:
Забележка: При упражненията легни! при ходене и легни! При бегом е позволено при обратното повикване да се повика кучето с името му.

7. "Стой" при ходене
Приложение и точки:
IРО-3 - 5 точки
Позволени заповеди: "До крака!”, "Стой !”, "Седни !”
Водачът тръгва с нормална качка от основно положение със свободно вървящото куче и прави наи-малко 10 крачки, след което издава на кучето заповед "Стой!”. Без спиране или забавяне той продължава следващите 30-ина качки, спира се, а след 3-4 секунди се обръща и по знак на съдията тръгва с нормални крачки кьм кучето. Водачтът заобикяля кучето, спира и издава на кучето заповед "Седни!". С това действие упражнението е завършено.
Грешки при изпълнението:
-ако кучето направи няколко допълнителни крачки
- ако кучето легне или седне, а остатъка от упражнението изпълни коректно, се отнемат до 3 точки.

8. "Стои!" при бегом с повикване обратно
Приложение и точки:
ІРО-3 -10 точки
Позволени заповеди: "До крака!”, "Стой!", "Ела!".
От основно положение с бягаща крачка водачът и свободно воденото куче тръгват по права линия, изминават наи-малко 10 крачки, когато водачът издава на кучето заповед да спре. Без допълнителни крачки кучето спира, а водачът продължава, без да се спира или бави, следващите 30-ина крачки. Спира, след 3-4 секунди се обръща кьм кучето и по заповед на съдията го повиква. При повикването на водача кучето трябва бързо и с видимо удоволствие да дотича и да седне непосредствено пред водача.
След произнесена заповед кучето бързо трябва да заеме основно положение до левия крак на водача.
Греишки при изпълнението:
- ако  кучето направи няколко допълнителни крачки
- ако кучето се приближава бавно и с нежелание
- ако кучето седне или легне, а остатъка от упражнението изпълни коректно, се  отнемат до 5 точки
- ако кучето продължи да върви или тича след водача повече от половината предвиден път, упражнението се оценява отрицателно.

9. Прескачане през препятствие.
Приложение и точки:
РИ-Б - 6 точки
Позволена заповед: "До крака!”, "Хоп!”.
Водачът с кучето на ремък стои на 5-10 метра разстояние от препятствието. По знак на съдията тръгват към препятствието от две до три крачки с нормален ход, преминават в бягаща крачка и при еднократната заповед на водача кучето извършва прескок през препятствието. Водачът тича с кучето, заобикаля препятствието, а след обръщането води кучето към прескок в обратна посока.
След прескока следва спиране, а водачът и кучето заемат основно положение По искане на водача упражнението може да се извърши и без ремък.
Височина на препятствието:
0,50 м за кучета, чиято височина по хребета не надвишава 40 см
0,75 м за спортни кучета, молосоидни и тежки породи
1,00 м за служебни породи.
Грешки при изпълнението:
- ако кучето не извърши прескока, не му се присъждат точки
- ако кучето извърши прескок в едната посока му се отнемат З точки
- ако кучето се облегне на препятствието се отнема 1 точка
- ако кучето се одраска в препятствието се отнема 0,5 точки.
10. Свободно донасяне на предмет
Приложение и точки:
РИ-Б -10 точки
IPО-1 -10 точки
IРО-2 -10 точки
IРО-3 -10 точки
Позволени заповеди: "Донеси!", "Пусни!”, "До крака!”
От основно положение водачът хвърля пред себе си предмет най-малко на 10 метра. Когато предметът се спре, по знак на съдията водачът издава заповед на кучето да донесе предмета.
Кучето трябва да отиде до предмета бързо и по най-краткия път. Донася предмета на водача, сяда в непосредствена близост срещу водача и спокойно държи предмета. Водачът поема с ръце краищата на предмета и дава завповед на кучето “пусни". Водачът държи предмета в лявата си ръка до тялото и издава заповед на кучето "до крака". Кучето бързо трябва да заобиколи водача и да заеме основно положение.
Форма и големина на предмета:
РИ - В и IРО-1
Използваме предмет на водача, който е от дърво, с умерена големина и характерна форма. Теглото на предмета се определя от водача.
IРО-2 и IРО-3
За IРО-2 използваме предмет на организатора, с характерна форма и тегло 1 кг.
За IРО-3 използваме също предмет на организатора с тегло 2 кг.
Грешки при изпълнението:
                                     Отрицателни точки:
РИ-Б   IРО-1   IРО-2   IРО-3
- ако кучето изпусне предмета    до    3            4           4            4
- игра с предмета                  до      3           4           4             4
- хапане на предмета                до      3           4                      4            4
- помръдване на водача            до      1,5                    3           3             3
- обикаляне с предмета             до      1            2                 2            2
Ако кучето не донесе предмета му се присъждат 0 точки.

11. Донасяне на предмет през препятствие
Препятствието е платнище, попълнено с клончета до височина 1 метър и широчина 1,5 метра.
Приложение и точки:
ІРО-1-15 точки
ІРО-2 -15 точки
ІРО-3 -15 точки
Позволени заповеди: "Хоп!", "Донеси!", "Пусни!", "До крака!”
От основно положение, застанал срещу препятствието, водачът хвърля предмета през него. Когато предметът се спре, по заповед на съдията водачът издава на кучето заповед "хоп". Кучето прескача препятствието и, непосредствено преди кучето да вземе
предмета, водачът може да издаде заповед "донеси".
Кучето прави прескок в обратна посока, сяда в непосредствена близост срещу водача и спокойно държи предмета. Водачът приема предмета с две ръце и издава заповед "пусни". Водачът държи предмета в лявата или дясната си ръка до тялото и дава заповед на кучето "до крака". Кучето бързо трябва за обиколи водача и да заеме основно положение.
Форма и големина на предметите:
ІРО-1
Използваме предмет на водача, който е с умерена големина и с характерна форма. Теглото на предмета се избира от водача.
ІРО-2 и ІРО-3
Използваме предмет на организатора с характерна форма и определено тегло от 0,65 килограма.
Грешки при изпълнението:
Отрицателни точки:
ІРО-1   ІРО-2   ІРО-3
- помръдване на водача          до         З     З             З
- обикаляне с предмета           до         2            2             2
- леко докосване на преградата  до         2            2             2
- по-силно докосване или леко облягане    до         3             3              3
- силно облягане                  до         4             4             4
- падане, игра, хапане на предмета   до        4     4     4
Ако кучето прескочи препятствието в двете посоки, а не донесе предмета, присъждаме му при РИ-Б 6 точки, а 8 точки при ІРО-1,ІРО-2 и ІРО-3. Същия брой точки присъждаме на кучето, ако прескочи препятствието в едната посока и донесе предмета.
0 точки присъждаме в случай, че кучето заобиколи препятствието от едната и от другата страна без оглед на това дали ще донесе или няма да донесе предмета.
0 точки също присъждаме в случай, че кучето прескочи препятствието в едната посока, а не донесе предмета.

12. Донасяне на предмет през “А” препятствие
Препятствието е изработено чрез свързването на две дървени плоскости, които, свързани на върха, дават формата на буквата "А".
Размерите на плоскостите са 1,5 м ширина и 1,9 м височина.
На плоскостите са прикрепени водоравно по три летви, които помагат на кучето при преодоляването на изкачването. Долната летва е поставена на 24 см над земята. Следващите летви се поставят на разстояние 48 см по отношение на следващата. (24х48х45). Препятствието трябва да бъде изпълнено така, че да осигурява
безопасност в работата на кучето и водача. Препятствието трябва да се обвие с гума, кече или подобен материал, който осигурява безпрепятствена работа в дъждовен период, без опасност от подхлъзване и създаване на неудобства или несигурност на кучето.
Отвесната височина на препятствието, измерена от земята до върха, е: за ІРО-2 -1,6 метра, а за ІРО-3 -1,8 метра.
Приложение и точки:
ІРО-2 -15 точки
ІРО-3-15 точки
Позволени заповеди: "Хоп!”, "Донеси!”, "Пусни!”, "До крака!”.
Предметът е от организаторите и се употребява същият предмет с тегло 0,65 кг, който се използва при прескока през препятствие.
Изпълнение, оценяване и грешки:
Изцяло се прилагат указанията, посочени за изпълнение на упражнението донасяне на предмет през препятствие за ІРО-2 и ІРО-3.

13. Движение пред водача
Приложение и точки:
ІРО-1 -10 точки
ІРО-2 -10 точки
ІРО-3-10 точки
Позволени заповеди: "До крака!", "Върви!", "Легни!", "Седни!".
След заповед на съдията водачът тръгва с нормална крачка със свободно вървящото куче. След изминати няколко крачки водачът дава на кучето заповед "върви", означава с ръка посоката на движение, а самият водач се спира. Кучето се отделя на бегом от водача и с ненамален ритъм продължава движението по права линия до момента, когато водачът дава заповед "легни". При тази заповед кучето веднага трябва да легне.
По знак на съдията водачът тръгва с нормална крачка към кучето, застава така, че лежащото куче да му бъде от лявата страна и по знак на съдията дава заповед "седни". По този начин водачът и кучето заемат основно положение, с което упражнението е завършено.
Наи-малката дължина на движение на кучето е за:
ІРО-1 – 25 крачки
ІРО-2 - 30 крачки
ІРО-3 - 40 крачки
Грешки при изпълнението:
- по-голямо отклонение от линията на движение
- прекалено малко разстояние на изпращане на кучето
- колебливо отдалечаване
- отдалечаване ходом или с промяна на ритъма на движение
- даване на допълнителни заповеди от водача
- редуващо се вдигане и спускане на ръката на водача
- бавно лягане или нерешително лягане
- продължаване на бягането на кучето след заповед "легни"
- изтичване на водача от началното положение
- тичане на водача кьм кучето след завършване на упражнението.
14. Изпълнение на команда “легни” със смущения
Приложение и точки:
КП-А - 8 точки
РИ-Б - 6 точки
IРО-1 -10 точки
IРО-2-10 точки
IРО-3 -10 точки
Позволена заповед: "Легни!", "Седни".
След извършване на представянето при упражнението за послушание съдията насочва по-високия стартов номер към упражнение на изпълнение на команда "легни" със смущения.
Водачът оставя своето куче или женска на съответното място.
Издава заповед "легни" и се отдалечава на разстояние от около 40-ина метра, заставайки с гръб към кучето при всички степени на изпита, освен ІРО-3. При тази степен на изпита водачът трябва да бъде скрит зад заслон и невидим за кучето.
Упражнението изпълнение на команда "легни" със смущения продължава:
- КП-А - до завършването на четвъртото упражнение
- РИ-Б - до завършването на петото упражнение
- IРО-1 - до завършването на шестото упражнение
- IРО-2 - до завършването на седмото упражнение
- IРО-3 - до завършването на осмото упражнение.
По знак на съдията водачът идва до своето свободно лежащо куче, дава заповед "седни" и при КП-А, РИ- В и ІРО-1 го поставя на ремък и го отвежда в посока, която съдията покаже. Това важи и за ІРО-2 и ІРО-3, с тази разлика, че кучето следва водача, вървейки свободно.
Грешки при изпълнението:
- ако водачът по който и да е начин влияе на кучето да остане на мястото, предвидено за провеждане на упражнението
- ако кучето седи или стои на мястото, се оценява частично
- ако кучето тръгне срещу водача при завършено упражнение, се отнемат при ІРО-1, ІРО-2 и ІРО-3 до три точки. При КП - А и РИ - В се отнемат до 1,5 точки.
0 точки се присъждат, ако кучето:
- изпълнява упражнението по начин, при който водачът е през цялото време до кучето
- при КП-А, РИ-Б и ІРО-1 напусне мястото за изпълнение преди завършването на третото упражнение
- при ІРО-2 напусне мястото за изпълнение преди завършването на четвъртото упражнение
- при ІРО-3 напусне мястото за изпълнение преди завършването на петото упражнение.
Ако кучето напусне мястото за изпълнение след споменатите упражнения, но преди водачът да дойде за него, оценява се частично.

15. Схема на изпълнение на упражненията за послушание
  НК    седни       НК
седни при ходене >----------  *  ------------------- * Водачът спира, обръщане и връщане
10 К                30 К           при кучето

НК        Водачът спира
легни при ходене >------------- * -------------------------.* обръщане и повикване
    10 К   легни     30 К                      обратно на кучето

НК   легни    БК
легни при бегом >---------    *  +++++++++++ *водачът спира, обръщане и повикване
    10 К         30 К            обратно на кучето

            НК     стой     НК
*водачът спира,           *--------------.   *            --------   > стой при ходене
 обръщане и връщане 30 К     седни       10 К            
 на кучето

БК        стой         НК
*водачът спира,           *++++++++++++++     *       ++++++++ > стой при ходене
 обръщане и повикване 30 К                           10 К            
 обратно на кучето

            БК   водачът стой  движение на кучето   легни
*движение пред  >  ---------      *      ++++++++++++++++++    *   водача идва за кучето
 водача             5-6 К               25, 30, 40 К               седни
 

Легенда на знаците: НК   -----------------------  нормална крачка
   БК   ++++++++++++++  бягащя крачка
>    движение в посока на дясно
<    движение в посока на ляво
K   крачка
*    място за спиране или обръщане

16. Схема на воденето на кучето
______________________________   нормална крачка
---------------------------------------------   бягане
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   бавна качка
___________________________    >    посока на движение
              D    завиване на дясно
                                                         L    завиване на ляво
                                                        О   обръщане на ляво
                                                         ^   изходна позиция
                                                         х   място за спиране


ІV. УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОТБРАНА
дисциплина "С"
1. Общи положения
Упражненията за отбрана се провеждат на съответните оградени терени с определени размери и със съответния брой заслони.
Заслоните могат да бъдат преносими или вградени, достатъчно широки и високи, за да бъде маркирантът невидим за кучето. Заслоните също така трябва да бъдат стабилни и да отговарят с безопасността си на упражненията, за които са предназначени.
По време на изпълнението на упражнението за отбрана гледачите могат да бъдат на необходимото разстояние от терена, за да се избегне каквато и да е инцидентна ситуация. Кучетата, които не изпълняват упражнение, трябва да бъдат скрити и отстранени от терена.
Провеждането на мерки за безопасност е задължение на организатора на изявата, който носи и отговорността за евентуалните щети и настъпилите последици.
Съдията е длъжен да прегледа терените и скривалището. При необходимост той изисква да се означат точките и линиите за движение на водача и кучето по отношение на заслона. Съдията се споразумява с маркиранта за начина на извършване на упражнението и линиите на движение на маркиранта. Цялата останала работа маркирантът извършва самостоятелно според изискванията за степента на изпита, за който прави маркиране. Оборудването, с което си служи маркирантът, освен задължителните защитни панталони, са подходящи обувки (кубинки), мека тояга и съответният ръкав.
Маркирантът трябва да се стреми да маркира с всички кучета доколкото е възможно по един и същ начин, придържайки се към изискванията на правилника и споразумението със съдията. Маркирантът самостоятелно решава дали ще маркира с ляв или десен ръкав, който по време на цялото упражнение носи на една и съща ръка.
С един и същ ръкав маркирантът работи с всички кучета. Смяна на ръкава е позволена само в случай на повреждането му до такава степен, че вече не е достатъчно безопасен за всички участници в упражнението.
Смяната на ръкава се одобрява от съдията.
При удрянето на кучето маркирантът отправя умерени удари по позволени части на тялото (гръб, плешка, бут).
Разликата от удар до удар трябва да бъде ясно определена в рамките на 3-4 секунди.
Всички участници в състезанието са длъжни без възражения да приемат маркиранта, който е определен за маркиране от страна на Комисията.
При избора на маркирант Комисияът трябва да избягва делегирането на маркирант, на когото доведените на изпит или състезание кучета са тренирали.
Тълкуването на разпорежданията за упражненията е задължение на Комисията за Спортна работна кинология.

2. Изпълнение на отбраната РИ-Б
1. Движение мезжду заслоните (5 точки)
На терен с минимални размери 30х50 метра са поставени стъпаловидно на дългата си страна 6 (най-малко 4) заслона, по три (най-малко 2) заслона на всяка страна.
Маркиарантът в защитно облекло, с мек ръкав и мека палка се намира невидим за кучето в последния заслон.
Водачът с кучето, завързано с метална огърлица, която не бива да бъде поставена на затягане, идва в начална позиция и застава заедно с кучето в основно положение.
При знак на съдията водачът с кучето, водено до крака и с отпуснат ремък, тръгва по въображаемата централна линия между заслоните към обозначената позиция за изпълнение на упражнението за отбрана.
Продължителността на движението е 30-40 крачки. На средата на пътя, при знака, водачът се спира за кратко в основно положение, сваля ремъка и го слага в джоб или през рамо. Продължава движението със свободно вървящото куче до левия си крак към позицията за начало на упражнението за изпълнение на отбрана. Мястото за начало на изпълнението на упражнението за отбрана е отдалечено на 20-ина крачки от заслона, в който е маркирантът. С идването си до означеното място водачът и кучето се спират и заемат основно положение.
2. Нападение на кучето
При знака на съдията маркирантът да излезе от заслона, водачът хваща кучето за огърлицата. Маркирантът тръгва от заслона към водача и кучето с нормална крачка и по права линия, без гласни заплахи или други действия, които биха предизвикали кучето.
След изминати 5-6 крачки маркирантът преминава към умерена бягаща крачка и с размахване на тоягата и гласни заплахи напада кучето. В момента на началото на бягането и заплахите водачът издава заповед на кучето "дръж", пуска го, а сам остава на място. През цялото време на борбата е разрешено с висок глас да поощрява кучето. Кучето трябва веднага и без колебание да захапе ръкава. Следва прихващане на кучето на ръкава, на който маркирантът го носи 10 крачки, два удара и спиране на маркиранта.
Ако след спирането кучето само не пусне ръкава, водачът от мястото си дава заповед "пусни". След пускането кучето трябва да наблюдава маркиранта. Ако кучето не пусне, по знак на съдията водачът дава втора заповед. Ако и тогава кучето не пусне, по знак на съдията водачът идва в непосредствена близост с кучето (2-3 крачки) и издава и трета заповед.
Ако и тогава кучето не пусне, по знак на съдията хваща кучето за огърлицата, сваля го от ръкава и го поставя в положение за наблюдение.
3. Наблюдение на маркиранта (5точки)
По време на упражнението наблюдение кучето може да бъде в седящо, стоящо или лежащо положение. През цялото време кучето трябва да насочи изцяло вниманието си към маркиранта, който не бива да предизвика кучето или да го провокира с движения или глас. Кучето не бива да налита на маркиранта, нито да хапе ръкава. Също така кучето не бива да се отдалечава от маркиранта или непрекъснато да обикаля около него.
4. Странично съпровождане на маркиранта (5точки)
След фазата на наблюдение по знак на съдията водачът се приближава до кучето, определя положението на кучето с допълнителна заповед (легни или седни), приближава до маркиранта и му взема палката. Приближава до кучето, поставя кучето в основно положение и го поставя на ремък, като огърлицата не бива да е закопчана на затягане.
От това положение с отпуснат ремък заобикалят около маркиранта и се спират в основно положение. Водачът издава заповед на маркиранта "транспорт" и следва странично съпровождане до съдията.
По време на страничното съпровождане маркирантът се защитава с ръкав, а дясната или лявата си ръка, която е без ръкав, слага зад гърба си.
През цялото време на съпровождането кучето трябва да наблюдава маркиранта.
Не се позволява налитане по ръкава или маркиранта.
Страничното съпровождане завършва пред съдията, където водачът издава заповед "стой". Групата се спира в основно положение и водачът предава палката на съдията.
Упражнението по отбрана завършва с ръкостискането на съдията и водача.
Означаване на терена:
- на терена с плочка или боя са означени началното положение, мястото на сваляне на ремъка и началното положение за започване на отбраната.
Грешки при изпълнението:
- ако водачът води кучето на ремък по цялата линия
- ако водачът без покана на съдията се приближава до кучето
- влияние с ремъка върху кучето
- издаване на допълнителни заповеди
- налитане на кучето на маркиранта и хапане на ръкава
- недостатъчен контрол над кучето
- обикаляне около маркиранта.
Оценяване:
Пълен брои точки се присъжда на куче, което изпълнява упражнението без корекция с ремъка, без допълнителни заповеди, с пълно и чисто захапване.
Минимален брой точки получава куче, което през цялото време на упражнението е водено на ремък, което има склонност да се нахвърля върху маркиранта и не е овладяло изцяло упражнението наблюдение, при което спокойно да седи, стои или лежи. При нападението на маркиранта трябва да покаже енераичност, борбеност,
както и здраво, пълно и спокойно захапване. Трябва да понесе два удара с пръчка, без да напуска борбата. На края е позволено водачът да свали такова куче от ръкава. Такова куче се оценява с 35 точки.
Прекъсване на упражнението:
- ако кучето не е под контрола на водача
- ако кучето не захапе ръкава
- ако след удара кучето напусне борбата и се остави да го изтласкат.
- ако кучето се отдалечи от водача и не се върне при третото повикване.

3. Изпълнение на отбрана ІРО-1
дисциплина С ............................................................100 точки
1. Претърсване на заслона (5 точки)
На терен с дължина около 100 м и ширина около 80 м са поставено стъпаловидно на дългите си страни 6 заслона, по 3 заслона на всяка страна. Маркирантът в защитно облекло със защитен твърд ръкав и мека палка се намира невидим за кучето в  последния, шести заслон.
Водачът със свободно вървящото до левия му крак куче (без ремък),  по  въображаемата  централна линия  достига  до въображаемата точка между петия и шестия заслон, където спира с кучето, което свободно седи до крака му.
С вдигане на ръка той сигнализира за готовността си да започне работа.
След съгласието на съдията, с кратка звукова заповед или визуален знак с ръка, които може да се повтори, водачът изпраща кучето си към петия заслон. Кучето трябва бързо да се отдели от водача и да претърси петия заслон, а при заповед на водача и шестия заслон.
Ако кучето се опита да побегне направо към шестия заслон, с кратка звукова заповед водачът може да го повика при себе си и да го насочи в правилната посока.
Звуковата заповед за връщане на кучето може да бъде свързана с името на кучето.
Когато кучето стигне до последния, шести заслон, водачът остава на място и не са позволени никакви заповеди или поощряване.
2. Спиране и облайване (10 + 10 = 20 точки)
  При маркиранта кучето трябва внимателно да спре и постоянно да облайва, кучето не бива да налита на маркиранта, нито да го хваща за ръкава или за части от защитното облекло. По указание на съдията водачът идва при кучето си и застава така, че кучето е от лявата му страна. От това положение повиква маркиранта да излезе от заслона на 5 крачки. Докато маркирантът излиза от заслона, водачът със своето куче завива на място, така че да съпровожда оттеглянето на маркиранта. През цялото това време кучето е свободно (без ремък или без водачът да го придържа за огърлицата).
3. Опит за бягство на маркиранта (25точки)
При повикване на съдията водачът излиза от заслона с кучето, което свободно го следва до крака, и се насочва на 5 крачки разстояние от маркиранта, оставя (на определеното място) кучето да наблюдава в седящо положение, а сам се връща в заслона.
По указание на съдията маркирантьт прави опит за бягство.
След звукова заповед на водача кучето трябва едновременно и без колебание, с енергично и здраво хващане да осуети опита за бягство на маркиранта.
По указание на съдията маркирантът се спира (след 10-12 крачки на отбелязаното място).
Кучето трябва да пусне маркиранта след еднократна звукова заповед и внимателно да го наблюдава отблизо.
4. Отбрана на кучето от фаза наблюдение (25точки)
След фазата на наблюденне - около 5 секунди, по нареждане на съдията маркирантьт предприема нападение над кучето, без водачът да му влияе и без колебание кучето трябва да се отбранява с енергично и чисто захващане.
По указание на съдията маркирантът спира. Кучето трябва след еднократна звукова заповед да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо.
След това по указание на съдията водачът се приближава до кучето си и го води свободно вървящо до крака. Палката не се отнема от маркиранта.
5.Нападение над кучето от движение (25точки)
Водачът със свободно вървящото куче се насочва към средата на терена, приблизително на равнището на третия заслон.
Кучето трябва да седи до водача, на когото е позволено в тази ситуация да придържа огърлицата на кучето.
По указание на съдията маркирантът излиза от шестия заслон и с нормална крачка върви направо срещу кучето. Когато маркирантът се приближи на 30-ина крачки до водача и кучето, което е все още седнало, по знак на съдията водачът пуска огърлицата и освобождава кучето. Водачът не бива да напуска своето място.
Маркирантът преминава в умерен бяг, пряко напада кучето с гласни заплахи и жестоки заплашителни движения с тоягата.
Кучето трябва без колебание след звукова заповед с енергично и чисто захващане да отбие нападението.
Ако кучето е хванало ръкава, трябва да се удари два пъти. Позволени са удари в бутовете, страничните части и областта на гребена (гърба).
По указание на съдията маркирантът се спира. След еднократна звукова заповед кучето трябва да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо.
По указание на съдията водачът се насочва към кучето си, отнема палката на маркиранта и застава за странично съпровождане.
Следва странично съпровождане на маркиранта до съдията на разстояние от около 20 крачки. Позволена е кратка звукова заповед при започването. По време на съпровождането кучето не бива да налита или захваща маркиранта. Пред съдията групата се спира, а водачът предава на съдията палката. Маркирантът напуска терена.
Преди и по време на обявяване на оценките кучето трябва да бъде свободно водено или свободно да седи. След обявяването на оценките водачът напуска терена с кучето, което свободно го следва.
6. Предписания за изпълнението
- маркиантьт трябва да носи пълно защитно облекло
- може да се използва само мека палка
- внимателното обикаляне в тясна близост около маркиранта в заслона не е погрешно
- при повече от шест кучета трябва да се ангажират двама маркиранти (вторият маркирант се включва при упражнение 5)
- ако кучето при упражнение 3 изпревари маркиранта или пусне ръкава преди звуковата заповед, се намалява оценката за упражнението
- ако при упражнение 5 кучето напусне своето място преди указанието на съдията, се намалява оценката на упражнението
- ако кучето не пусне ръкава при фазите на борба и след третата звукова заповед, по указание на съдията от 10-метрово разстояние се дава допълнителна звукова заповед. Ако кучето и тогава не пусне, работата по отбрана се прекъсва
- ако на маркиранта е необходимо да държи под око кучето, то той не е длъжен непременно да стои неподвижно. В този случаи маркиантът не бива да заема заплашително положение и също не бива да извършва никакви отбранителни движения. В този случай трябва да открие тялото си със защитния ръкав.
Работата по отбрана прекъсваме и не може да се счита за успешно извършена, ако:
- кучето не е под контрола на водача
- кучето не пусне и при четвъртата звукова заповед
- довеждаме кучето до пускане чрез ръчно въздействие от водача
- кучето откаже при упражнението за нападение или се остави да го изместят (включиюелно и опит за бягство)
- във фазата на наблюдението кучето напада и хапе маркиранта.
Позволено е кучето да лае само при заслона и във фазите на наблюдение.

4. Изпълнение на отбрана ІРО-2
дисциплина С................................................ 100 оточки
1. Претърсване на заслона (5точки)
На терен с дължина приблизително 100 и ширина 80 метра са поставени стъпаловидно на дългите си страни 6 заслона, по 3 заслона на всяка страна. Маркирантът в защитно облекло, със защитен твърд ръкав и мека палка се намира неведим за кучето в последния, шести заслон.
Водачът със свободно ходещото куче до левия си крак (без ремък) Върви по въображаема централна линия и стига до въображаема точка на равнището на третия заслон, където спира с кучето, което свободно седи до крака му.
С вдигане на ръка той сигнализира своята готовност за начало на работата.
При съгласие на съдията, с кратка звукова заповед или визуален знак с ръка, който може да се повтори, водачът праща кучето си към третия заслон. Кучето трябва бърдо да се отдели от водача и да претърси третия заслон, а след повикване на водача и четвъртия, петия и шестия.
Ако кучето се опита да побегне направо към шестия заслон, с кратка звукова заповед водачът може да го повика при себе си и с повторна звукова заповед да го насочи в правилната посока.
Звуковата заповед за връщане на кучето може да бъде свързана с името на кучето.
Водачът се движи по въображаема централна линия, която не бива да напуска по време на претърсването. Кучето винаги трябва да е пред водача. Когато кучето стигне до последния, шести заслон, водачът остава на място и не са позволени никакви заповеди или поощряване.
2 Спиране и облайване (5 + 5 = 10 точки)
При маркиранта кучето трябва внимателно да спре и постоянно да облаива. Кучето не бива да налита на маркиранта, нито да го хваща за ръка6а или за части от защитното облекло. По указание на съдията водачът идва при кучето си и застава така, че кучето е от лявата му страна. От това положение повиква маркиранта да излезе от заслона на 5 крачки. Докато маркирантът излиза от заслона, водачът със своето куче завива на място, така че да съпровожда оттеглянето на маркиранта. През цялото това време кучето е свободно (без ремък или без водачът да го придържа за огърлицата).
3. Опит за бягство на маркиранта(20 точки)
При повикване на съдията водачът излиза от заслона с кучето, което свободно го следва до крака, и се насочва на 5 крачки разстояние от маркиранта, оставя (на определеното място) кучето да наблюдава в седящо положение, а сам се връща в заслона.
По указание на съдията маркирантът предприема опит за бягство.
След звукова заповед на водача кучето трябва едновременно и без колебание, с енергично и здраво хващане да осуети опита за бягство на маркиранта.
По указание на съдията маркирантът се спира (след 10-12 крачки на отбелязаното място).
Кучето трябва да пусне маркиранта след еднократна звукова заповед и внимателно да го наблюдава отблизо.
4. Отбрана на кучето от фаза наблюдение (20 точки)
След фазата на наблюдение - около 5 секунди, по нареждане на съдията маркирантът предприема нападение над кучето. Без водачът да му влияе и без колебание кучето трябва да се отбранява с енергично и чисто захващане.
По указание на съдията маркирантът спира. Кучето трябва след еднократна звукова заповед да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо.
След това по указание на съдията водачът се приближава до кучето си и го води свободно вървящо до крака. Тоягата не се отнема от маркиранта, но маркирантът я носи така, че кучето да не я вижда до упражнение 6.
5. Съпровождане в гръб (5 точки)
Следва съпровождане в гръб на маркиранта на разстояние от около 30 крачки. Съпровождането е по права линия без отклонения. Водачът нарежда на маркиранта да върви напред и го следва със своето куче на разстояние 5 крачки. Позволена е кратка звукова заповед при започване на съпровождането.
6. Нападение над кучето от съпровождане в гръб (20 точки)
От съпровождането в гръб следва, без да се спира, нападение над кучето.
Без водачът да влияе и без колебание кучето трябва да се отбранява с енергично и здраво захващане. Ако кучето го хване, маркирантът трябва да се спре на мястото, на което в момента се намира и да последва кратка борба. След знак на съдията маркирантът прекратява борбата. След еднократна кратка звукова заповед кучето
трябва да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо. По указание на съдията водачът отива при кучето, взема палката на маркиранта и застава за странично съпровождане.
Следва странично съпровождане до съдията на разстояние от 20-ина крачки. Кратка звукова заповед при започването е позволена.
По време на съпровождането кучето не бива да налита или да захваща маркиранта. Пред съдията групата спира, а водачът предава на съдията палката. Маркирантът напуска терена (ако работят двама маркиранти) или се насочва към шестия заслон.
7.Нападение над кучето от движение (25точки)
Водачът със свободно вървящото куче се насочва към средата на терена, приблизително на равнището на третия заслон.
Кучето трябва да седи до водача, на когото не е позволено в тази ситуация да придържа огърлицата на кучето.
По указание на съдията маркирантът изтичва от шестия заслон и с умерена бягаща крачка върви направо срещу кучето. Когато маркирантът се приближи на 30-ина крачки до водача и кучето, което е все още седнало, по знак на съдията водачът със звукова заповед пуска кучето срещу маркиранта, като не бива да напуска своето място. Същевременно маркирантът напада кучето с гласни заплахи и  груби-заплашителни движения с палката.
Кучето трябва без колебание по звукова заповед с енергично и чисто захващане да отбие нападението.
Ако кучето е хванало ръкава, трябва да се удари два пъти. Позволени са удари в бутовете, страничните части и областта на гребена (гърба).
По указание на съдията маркирантът се спира. След еднократна збукова заповед кучето трябва да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо.
По указание на съдията водачът се насочва към кучето си, отнема палката на маркиранта и застава за странично съпровождане.
Следва странично съпровождане на маркиранта до съдията на разстояние от около 20 крачки. Позволена е кратка звукова заповед при започването. По време на съпровождането кучето не бива да налита или захваща маркиранта. Пред съдията групата се спира, а водачът предава на съдията палката. Маркирантът напуска терена.
Преди и по време на обявяване на оценките кучето трябва да бъде свободно водено или свободно да седи. След обявяването на оценките водачът напуска терена с кучето, което свободно го следва.
6. Предписания за изпълнението
- маркирантът трябва да носи пълно защитно облекло
- може да се използва само мека палка
- при повече от шест кучета трябва да се ангажират двама маркиранти (вторият маркирант се включва при упражнение 7)
- ако кучето при упражнение 3 изпревари маркиранта или пусне ръкава преди звуковата заповед, се намалява оценката за упражнението
- ако при упражнение 7 кучето напусне своето място преди указанието на съдията, се намалява оценката на упражнението
- ако кучето не пусне ръкава при фазите на борба и след третата звукова заповед, по указание на съдията от 10-метрово разстояние се дава допълнителна звукова заповед. Ако кучето и тогава не пусне, работата по отбрана се прекъсва
- ако на маркиранта е необходимо да държи под око кучето, то той не е длъжен непременно да стои неподвижно. В този случай маркирантът не бива да заема заплашително положение и също не бива да извършва никакви отбранителни движения. В този случай трябва да открие тялото си със защитния ръкав.
Работата по отбрана прекъсваме и не може да се счита за успешно извършена, ако:
- кучето не е под контрола на водача
- кучето не пусне и при четвъртата звукова заповед
- довеждаме кучето до пускане чрез ръчно въздействие от водача
- кучето откаже при упражнението да нападение или се остави да го изместят (включително и опит за бягство)
- във фазата на наблюдението кучето напада и хапе маркиранта.
Позволено е кучето да лае само при заслона и във фазите на наблюдение.

5. Изпьлнение на отбрана ІРО-3
дисциплина С................................................ 100 точки
1. Претърсване на заслона (10 точки)
На терен с дължина, приблизително 100 и ширина 80 метра са поставени стъпаловидно на дългите си страни 6 заслона, по 3 заслона на всяка страна. Маркирантът в защитно облеело, със защитен твърд ръкав и мека палка се намира невидим за кучето в последния, шести заслон.
Водачът със свободно ходещото куче до левия си крак (без ремък) върви по въображаема централна линия и стига до въображема точка на равнището на първия заслон, където спира с кучето, което свободно седи до крака му.
С вдигане на ръка той сигнализира своята готовност за начало на работата.
След съгласие на съдията, с кратка звукова заповед или визуален знак с ръка, който може да се повтори, водачът праща кучето си към първия заслон. Кучето трябва бързо да се отдели от водача и да претърси първия заслон, а след повикване на водача да претърси и всички други заслони поред.
Ако кучето се опита да побегне направо към шестия заслон, с кратка звукова заповед водачът може да го повика при себе си и с повторна звукова заповед да го насочи в правилната посока.
Звуковата заповед за връщане на кучето може да бъде свързана с името на кучето.
Водачът се движи по въображаема централна линия, която не бива да напуска по време на претърсването. Кучето винаги трябва да се намира пред водача. Когато кучето стигне до последния, шести заслон, водачът остава на място и не са позволени никакви заповеди или поощряване.
2. Спиране и облайване (5 + 5 = 10 точки)
При маркиранта кучето трябва внимателно да спре и постоянно да облайва. Кучето не бива да налита на маркиранта, нито да го хваща за ръкава или за части от защитното облекло. По указание на съдията водачът идва при кучето си и застава така, че кучето да е от лявата му страна. От това положение повиква маркиранта да излезе от
заслона на 5 крачки. Докато маркирантът излиза от заслона, водачът със своето куче завива на място, така че да съпровожда оттеглянето на маркиранта. През цялото това време кучето е свободно (без ремък или без водачът да го придържа за огърлицата).
3. Опит за бягство на маркиранта (15 точки).
При повикване на съдията водачът излиза от заслона с кучето, което свободно го следва до крака, и се насочва на 5 крачки разстояние от маркиранта, оставя (на означеното място) кучето да наблюдава в седящо положение, а сам се връща в заслона.
По указание на съдията маркирантът предприема опит за бягство.
След звукова заповед на водача кучето трябва едновременно и без колебание, с енергично и здраво хващане да осуети опита за бягство на маркиранта.
По указание на съдията маркирантът се спира (след 10-12 крачки на отбелязаното място).
Кучето трябва да пусне маркиранта след еднократна звукова заповед и внимателно да го наблюдава отблизо.
4. Отбрана на кучето от фаза наблюдение (15 точки)
След фазата на наблюдение - около 5 секунди, по нареждане на съдията маркирантът предприема нападение над кучето. Без водачът да му влияе и без колебание кучето трябва да се отбранява с енергично и чисто захващало.
По указание на съдията маркирантът спира. Кучето трябва след еднократна звукова заповед да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо.
След това по указание на съдията водачът се приближава до кучето си и застава за зъпровождане в гръб. Палката не се отнема от маркиранта, но маркирантът я носи така, че кучето да не я вижда до упражнение 6.
5. Съпровождане в гръб (5 точки)
Следва съпровождане в гръб на маркиранта на разстояние от около 30 крачки. Съпровождането е по права линия или с един завой. Водачът нарежда на маркиранта да върви напред и го следва със своето куче на разстояние 5 крачки. Позволена е кратка звукова заповед при започване на съпровождането.
6. Нападение над кучето от съпровождане в гръб (15 точки)
От съпровождането в гръб следва, без да се спира, нападение над кучето.
Без водачът да влияе и без колебание кучето трябва да се отбранява с енергично и здраво захващане. Ако кучето го хване, маркирантът трябва да се спре на мястото, на което в момента се намира и да последва кратка борба. След знак на съдията маркирантът прекратява борбата. След еднократна кратка звукова заповед кучето трябва да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо. По указание на съдията водачът отива при кучето, взема палката на маркиранта и застава за странично съпровождане.
Следва странично съпровождане до съдията на разстояние от 20-ина крачки. Кратка звукова заповед при започването е позволена.
По време на съпровождането кучето не бива да налита или да захваща маркиранта. Пред съдията групата спира, а водачът предава на съдията палката. Маркирантът напуска терена (ако работят двама маркиранти) или се насочва към шестия заслон.
7. Нападение над кучето от движение (15 точки)
Водачът с кучето се насочва към средата на терена, приблизително на равнището на третия заслон. Кучето трябва свободно да седи до водача. По указание на съдията маркирантът с палката излиза на бегом от шестия заслон и тича до централната
линия. На нивото на централната линия маркирантът се обръща Към водача, без да прекъсва бягането.
Когато маркирантът се приближи на 30-ина крачки до водача и кучето, което е все още свободно седнало до левия му крак, по знак на съдията водачът пуска кучето. Самият водач не бива да напуска своето място. Маркирантът напада фронтално кучето с гласни заплахи и груби заплашителни движения.
Кучето трябва без колебание по звукова заповед с енергично и чисто захващане да отбие нападението.
По указание на съдията маркирантът се спира. След еднократна звукова заповед кучето трябва да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо.
8. Отбрана на кучето от фаза на наблюдение (15 точки)
След фазата на наблюдение - около 5 секунди, маркирантът по указание на съдията отново напада кучето. Без намесата на водача и без колебание кучето трябва да се отбранява с енергично и чисто хващане. Ако кучето е захванало, трябва да се удари два пъти. По нареждане на съдията маркирантът спира. След еднократна звукова
заповед кучето трябва да пусне маркиранта и внимателно да го наблюдава отблизо. По указание на съдията водачът се насочва кьм кучето си, отнема палката на маркиранта и застава за странично съпровождане. Следва странично съпровождане на маркиранта до
съдията на разстояние от около 20 крачки. Позволена е кратка звукова заповед при започването. Водачът трябва да върви от дясната страна на маркиранта, така че кучето да е между водача и маркиранта.
По време на съпровождането кучето не бива да налита или захваща маркиранта. Пред съдията групата се спира, водачът предава на съдията палката, а маркирантът напуска терена. Преди и по време на обявяване на оценките кучето трябва да бъде свободно водено или свободно да седи.
След обявяването на оценките водачът напуска терена с кучето, което свободно го следва.
9. Предписания за изпълнението
- маркирантът трябва да носи пълно защитно облекло
- може да се използва само мека палка
- при повече от шест кучета трябва да се ангажират двама маркиранти (вторият маркирант се включва при упражнение 7)
- ако кучето при упражнение 3 изпревари маркиранта или пусне ръкава преди звуковата заповед, се намалява оценката за упражнението
- ако при упражнение 7 кучето напусне своето място преди указанието на съдията, се намалява оценката на упражнението
- ако кучето не пусне ръкава при фазите на борба и след третата звукова заповед, по указание на съдията от 10-метрово разстояние се дава допълнителна звукова заповед. Ако кучето и тогава не пусне, работата по отбрана се прекъсва
- ако на маркиранта е необходимо да държи под око кучето, то той не е длъжен непременно да стои неподвижно. В този случай маркирантът не бива да заема заплашително положение и също не бива да извършва никакви отбранителни движения. В този случай трябва да открие тялото си със защитния ръкав.
Работата по отбрана прекъсваме и не може да се счита за успешно извършена, ако:
- кучето не е под контрола на водача
- кучето не пусне и при четвъртата звукова заповед
- довеждаме кучето до пускане чрез ръчно въздействие от водача
- кучето откаже при упражнението за нападение или се остави да го изместят (включително и опит за бягство)
- във фазата на наблюдението кучето напада и хапе маркиранта.
Позволено е кучето да лае само при заслона и във фазите на наблюдение.

 


V. НАГЛЕДНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА

1. Изпит за съпровождащо куче КП-А
Водене на ремък                                      10 точки
Водене без ремък      12 точки  
"Седни" в ход с връщане на водача    8 точки
"Легни" в ход с връщане на водача    12 точки
Изпълнение на "Легни" със смущения   8 точки
ОБЩО:       50 точки
2. Изпит на основното спортно обучение РИ-В  150 точки
Упражнения по следа, дисциплина "А"   50 точки
Упражнения за послушание, дисциплина "В"  50 точки
Водене на ремък      6 точки
Водене без ремък      8 точки 
"Седни" в ход       6 точки
"Легни" в ход с повикване обратно    8 точки
Свободно донасяне на предмета    10 точки
Прескок през препятствие     12 точки  
Изпълнение на "Легни" със смущения   6 точки
Упражнения за отбрана, дисциплина "С"   50 точки
Движение между заслоните     5 точки
Нападение над кучето от движение   35 точки
Наблюдаване на маркиранта    5 точки
Странично съпровождане на маркираната   5 точки
3. Изпит по ИП първа степен ІРО-1    300 точки
Упражненпя по следа, дисциплина "А"   100 точки
Упражнения за послушание, дисциплина "В"  100 точки
Водене на ремък      15 точки
Водене без ремък      20 точки
"Седни" в ход       10 точки
"Легни" в ход с повикване обратно    10 точки
Свободно донасяне на предмета    10 точки
Донасяне на предмета през препятствие   15 точки
Движение пред водача     10 точки
Изпълнение на "Легни" със смущения   10 точки
Упражнения за отбрана, дисциплина "С"   100 точки
Претърсване на заслони     5 точки
Спиране и наблюдение (10 + 10)    20 точки
Опит за бягство на маркиранта    25 точки
Отбрана от маркиранта при наблюдение   25 точки
Нападение над кучето от движение   25 точки
4. Изпит по ИП втора степен ІРО-2    300 точки
Упражнения по следа, дисциплина "А"   100 точки
Упражнения за послушание, дисциплина "В"  100 точки
Водене на ремък      10 точки
Водене без ремък      15 точки
"Седни" в ход       5 точки
"Легни" в ход с повикване обратно    10 точки
Свободно донасяне на предмет от 1 кг   10 точки
Донасяне на предмет през 1 м препятствие  15 точки
Донясяне на предмет през "А" препятствие  15 точки
Движение пред водача     10 точки
Изпълнение на "Легни" със смущения   10 точки
Упражнения за отбрана, дисциплина "С"   100 точки
Претърсване на заслони     5 точки
Спиране и наблюдение (5 + 5)    10 точки
Опит за бягство на маркиранта    20 точки
Отбрана от маркиранта при наблюдение   20 точки
Съпровождане в гръб     5 точки
Нападение над кучето от съпровождане в гръб  20 точки
Нападение над кучето от движение   20 точки
5. Изпит по ИП трета степен ІРО-3    300 точки
Упражнения по следа, дисциплина "А"   100 точки
Упражнения за послушание, дисциплина "В"  100 точки
Водене без ремък      10 точки
"Седни" в ход       5 точки
"Легни" при бегом с повикване обратно   10 точки
"Стой" в ход       5 точки
"Стой" при бегом с повикване обратно   10 точки
Свободно донасяне на предмет от 2 кг   10 точки
Донасяне на предмет през 1 м препятствие  15 точки
Донясяне на предмет през "А" препятствие  15 точки
Движение пред водача     10 точки
Изпълнение на "Легни" със смущения   10 точки
Упражнения за отбрана, дисциплина "С"   100 точки
Претърсване на заслони     10 точки
Спиране и наблюдение (5 + 5)    10 точки
Опит за бягство на маркираната    15 точки
Отбрана от маркиранта при наблюдение   15 точки
Съпровождане в гръб     5 точки
Нападение над кучето от съпровождане в гръб  15 точки
Нападение над кучето от движение   15 точки
Отбрана на кучето от фазата на наблюдение  15 точкиCreated by Arrakis Studio